Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού (Sources, Worship, and the Intercultural Life of Christianity)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Θεολογική Σχολή
Τμήμα: Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Department of Social Theology and Religious Studies )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 1.920 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4317 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου (Bible and the Mediterranean Intercultural Life)
2. Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία και Δογματική Θεολογία / Patrology, Church Literature, Church History and Dogmatic
Theology
3. Λειτουργική-Αγιολογία (Liturgics-Hagiology)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ