Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Πολυτεχνική
Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.571 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 6167/31-12-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αιτήσεις αποφοίτων άλλων Τμημάτων γίνονται δεκτές, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν σχετικό επαγγελματικό, ή ερευνητικό, έργο. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, εφόσον αναμένεται η αποφοίτησή τους, αναλόγως του χρόνου της προκήρυξης, μέχρι την περίοδο Ιουνίου, ή Σεπτεμβρίου, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία:
τηλ.: 2310 995825
envi@arch.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κτίριο Εδρών, 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, στον περιβαλλοντικό αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις εθνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας.

Οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στον περιβαλλοντικό έλεγχο και σχεδιασμό κτιρίων, ανοικτών χώρων, οικιστικών ενοτήτων και πόλεων και γενικότερα στην περιβαλλοντική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης,
  • Η εκμάθηση μεθόδων αξιολόγησης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς κτιριακών κελυφών και υπαίθριων χώρων με εργαλεία υπολογισμού και αποτίμησης της ενεργειακής απόδοσης και των συνθηκών άνεσης,
  • Η εξοικείωση με τις θεωρήσεις των οικολογικών, κλιματικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών παραμέτρων του περιβάλλοντος.
ΕΣΠΑ