Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Οδοντιατρικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 6
Τέλη Φοίτησης: 9.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3943/25-10-2019, 3784/τ. Β'/3-9-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Στοματολογία
2. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με αναγνώριση ισοτιμίας από αρμόδια αρχή της ημεδαπής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης:

α) Για τους Έλληνες υπηκόους ή τους υπηκόους χωρών της Ε.Ε. στο ποσό των 1500 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών για τις Ειδικεύσεις της Στοματολογίας και της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και στο ποσό των 4000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών για την Ειδίκευση της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και

β) Για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. στο ποσό των 1500 ευρώ ανά για τις Ειδικεύσεις της Στοματολογίας και της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και στο ποσό των 6000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών για την Ειδίκευση της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής.

Επικοινωνία

Περιγραφή

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος” περιλαμβάνει τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της Στοματολογίας, της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής όπως αυτά ορίζονται αναλυτικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.

Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος” είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Οδοντιατρικής. Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των προηγούμενων Προγραμμάτων, της Οδοντιατρικής κατά τη διάρκεια των ετών 2007-2017 σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο εύστοχα ανάγκες σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό εφαρμογών της τεχνολογίας στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Έχει σκοπό να ακολουθήσει τη ζήτηση σε τέτοιο προσωπικό τόσο από το Πανεπιστήμιο, όσο και από την όλο και πιο ανταγωνιστική κλινική παροχή υπηρεσιών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ σκοπεύει να εξειδικευτεί στις μεθόδους και τις εφαρμογές της οδοντιατρικής επιστήμης και την κατάρτιση πτυχιούχων οδοντιάτρων σε εξειδικευμένα ή/και νέα γνωστικά αντικείμενα και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης, στην ανάπτυξη της οδοντιατρικής επιστήμης, στην παροχή υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
2. Πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

ΕΣΠΑ