Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών (Pathology and Therapeutics of Dental and Periodontal Tissues)/( Παλαιός τίτλος:Επανορθωτική Οδοντιατρική-Restorative Dentistry)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Τμήμα Οδοντιατρικής (Department of Dentistry)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2433 Β΄2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Ενδοδοντία (Endodontology)
2. Επανορθωτική Οδοντιατρική 3.(Restorative Dentistry)
Περιοδοντολογία(Periodontology)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ