Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 5.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2866/18.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, ή Νευροχειρουργικής, ή Πλαστικής Χειρουργικής, ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή τουλάχιστον να έχουν ολοκληρώσει ένα χρόνο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Πλαστικής Χειρουργικ

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γεωργία Θούα, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
Τηλ. 2613/603.264-5, Fax: 2610/ 996.103,
e-mail: georgiathua@upatras.gr

Περιγραφή

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας.

Σκοποί του Δ.Δ.Π.Μ.Σ είναι:
α) η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας.
β) η κατάρτιση − εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής των Παθήσεων Ρινός, Βάσης Κρανίου και προσωπικής Χώρας, όπως η Ενδοσκοπική Χειρουργική, η αντιμετώπιση των παθήσεων της ρινός, των διαταραχών του ύπνου, των διαταραχών όσφρησης και γεύσης και των παθήσεων της γναθοπροσωπικής χώρας και βάσης κρανίου.
γ) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

ΕΣΠΑ