Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας(Health Care Management-Health Informatics)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Τμήμα Νοσηλευτικής (Department of Nursing)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3279 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc in Healthcare Management)
2. Πληροφορική της Υγείας (MSc in Health Informatics)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήματα Νοσηλευτικής
και Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ και Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης &Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά

Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ