Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α)

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
Τμήμα: Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3181/2.8.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

_

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις: