Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α)

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
Τμήμα: Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 3181/2.8.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στον τομέα της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες. Αυτός ο τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο MSc (Master of Science in Sport Management and Organization of sport activities for people with disabilities).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ενώ απαλλάσσεται από αυτά έως και το 30% του συνόλου των φοιτητών (βλ. http://pmsamea.uop.gr/images/uop/docs/FEK_Apallagi_apo_teli_foitisis.pdf)

Πληροφορίες σχετικά με τη συνάφεια του ΠΜΣ με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) μπορείτε να αναζητήσετε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://pmsamea.uop.gr/images/FEK_Eidiki_agogi_2019.pdf

Επικοινωνία

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για  Άτομα με Αναπηρίες”
Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών
Τ.Κ. 23100, Σπάρτη

Αρμόδιος: κ. Γεώργιος Χίος
Email: chios@uop.gr
Τηλέφωνα: 2731089661

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-14:00

Περιγραφή

Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος είναι «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α) και αφορά:
α) Την προαγωγή της γνώσης και ανάπτυξη της έρευνας στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.) και συναφών με τον αθλητισμό επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.
β) Την προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να προωθήσουν αφενός την ανάπτυξη του Αθλητισμού των Α.με.Α. στην Ελλάδα και παγκόσμια και αφετέρου των παραπάνω συναφών κλάδων, μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
γ) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη οργάνωσης κέντρων αποκατάστασης για Α.με.Α. στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
δ) Την προαγωγή της Οργάνωσης και Διαχείρισης των Ομοσπονδιών, Συλλόγων και της Ελληνικής Παρα-Ολυμπιακής Επιτροπής των Α.με.Α. και την κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του αθλητισμού για Α.με.Α. στην Ελλάδα και παγκόσμια.
ε) Την επαφή των φοιτητών/τριών με Α.με.Α., μέσω της πρακτικής άσκησης, σε κέντρα αποκατάστασης, σε εξειδικευμένα φυσικοθεραπευτήρια, σε κέντρα διάγνωσης και στήριξης, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, και σε χώρους κοινωνικής υποστήριξης και ένταξης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι, θα αποκτήσουν την εμπειρία της εκπαίδευσης στην πράξη και γνώσεις/ικανότητες σχετικές με τον σχεδιασμό και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, αλλά και δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες και τους γονείς τους.
στ) Την εξοικείωση των φοιτητών/τριών σε ερευνητικές διαδικασίες σε επιμέρους θέματα των παραπάνω αναφερόμενων επιστημονικών περιοχών και τη συγγραφή ανάλογων εργασιών.

ΕΣΠΑ