Οπτική και Όραση

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2588/03.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού και Επιστημών
Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων
Τ.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Παν. Κρήτης

Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης, πρακτική άσκηση

Περιγραφή

Το Προγράμμα επικεντρώνεται στη μελέτη της οπτικής και της όρασης και επιδιώκει να εμπλουτίσει τη γνώση των φοιτητών

– στη φυσιολογική οπτική

– στην ανατομία και φυσιολογία της όρασης και των οπτικών οδών

– στην προηγμένη οπτική και τεχνολογία υλικών

– στην εφαρμογή των μαθηματικών στο πεδίο της οπτικής και όρασης

– στην εφαρμογή της φυσικής στο πεδίο της οπτικής και όρασης

– στη βιοστατιστική

Στόχος του Προγράμματος είναι να καταστήσει φοιτητές ικανούς στο να επιλύουν σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο οπτικό σύστημα και τις ασθένειές του.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης ικανών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν ή συντηρούν συσκευές στους τομείς των επιστημών της όρασης καθώς και σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως επιστημονικό-τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό.

ΕΣΠΑ