Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Φ.Ε.Κ. 1525/04-05-2018, Τ.Β
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, και Θετικών
Επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης,
γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων
της αλλοδαπής υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το
πτυχίο τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο ή αντίστοιχο

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα), μερική, δια ζώσης (5 εξάμηνα)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα στόχο έχει την εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής
πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό
που στελεχώνει το τμήμα. Έρχεται να θεραπεύσει τις ανάγκες σε προσφορά εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης από πλευράς των μελών Δ.Ε.Π. του
τμήματος και, παράλληλα, να ικανοποιήσει τη ζήτηση
για μεταπτυχιακές σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες
στην Ελλάδα. Ο χαρακτήρας του προγράμματος προβάλλει την αναγκαιότητα μιας πολύπλευρης ανάλυσης
των ζητημάτων που εστιάζονται σε θέματα οικονομικής
ανάλυσης και οικονομικής πολιτικής. Βασικός στόχος είναι οι φοιτητές του προγράμματος να διευρύνουν τις
γνώσεις τους ως προς: α) τα θεωρητικά εργαλεία με σκοπό την κατανόηση των προβλημάτων της οικονομικής
ανάλυσης β) τις πρακτικές ικανότητες σχεδιασμού και
εφαρμογής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και γ) τα μεθοδολογικά εργαλεία αξιολόγησης της
εφαρμογής των οικονομικών προγραμμάτων.

ΕΣΠΑ