Οικονομική Επιστήμη (Economics), με αγγλικό ισοδύναμο τίτλο Master of Philosophy (Mphil) in Economics

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Department of Economics)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2915 Β΄2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Οικονομική Επιστήμη
2. Ποσοτικές Μέθοδοι(η ειδίκευση προσφέρεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα)
3. Οικονομική Ιστορία (η ειδίκευση προσφέρεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ