Οικονομική Επιστήμη

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2756/11.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Α. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Β. Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Οικονομικών Επιστημών
Κοινωνικών Επιστημών
Διοικητικών Επιστημών
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Δημόσια Διοίκηση
Εφοδιαστική και Διοίκηση
Διεθνών Σπουδών
Πολυτεχνικών Σχολών
Θετικών Επιστημών
Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Μακεδονίας
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παν. Μακεδονίας

Σημειώσεις:

Δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια: 6 εξάμηνα

Περιγραφή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην Οικονομική Επιστήμη (Δ.Π.Μ.Σ. στην Ο.Ε.) έχει
ως αντικείμενο την ειδίκευση των πτυχιούχων Τμημάτων
Κοινωνικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Πολυτεχνικών
και Θετικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο της
Οικονομικής Επιστήμης. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. στην Ο.Ε.
είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπου-
δών στην Οικονομική Επιστήμη.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (Master in
Economics) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οι-
κονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και
Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συ-
ναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΕΣΠΑ