“Οικονομική Επιστήμη”

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Πόλη: Ιωάννινα
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: δια ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 πλήρης
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β΄ 2277/10-5-2022
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017, όπως αυτές
εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής και οικονομετρικής
ανάλυσης. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις
μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας συμβάλλοντας παράλληλα στην προαγωγή της οικονομικής
επιστήμης.

ΕΣΠΑ