Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 4.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3323/10.08.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

του κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών,
αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017.
2. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
3. Το Π.Μ.Σ. θα δέχεται έως 50 (πενήντα) φοιτητές για
το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και έως 50 (πενήντα)
φοιτητές για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί 26
διδάσκοντες. Αυτό αντιστοιχεί σε 3,8 φοιτητές ανά διδάσκοντα.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (2 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (4 εξάμηνα)

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.