Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα των Δασικών Οικοσυστημάτων

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3842/17-10-2019 (Κανονισμός), 3231/τ.Β'/21-6-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Οικολογία- Βιοποικιλότητα- Προστατευόμενες Περιοχές
2. Πολυλειτουργικά Παραγωγικά Δασικά Οικοσυστήματα- Αειφορική Διαχείριση Δασών

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
info@for.auth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης σχετικά με την «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων», την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στα πλαίσια της αειφόρου εκμετάλλευσης των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες περιοχές της αειφόρου ανάπτυξης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, της διαχείρισης και της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών, και να προάγει την τεχνογνωσία και τα μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικά αποτελέσματα στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κάτοχοι σχετικών τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.