Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης (Modern and Contemporary History and History of Art)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Department of History and Archaeology)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2060 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνο-βενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος (Modern and Contemporary Greek History: Greek-
Venetian, Ottoman, Modern Greek World)
2. Ευρωπαϊκή Ιστορία ( European History)
3. Ιστορία της Τέχνης (History of Art)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ