Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα & Κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση στα Πλαίσια Της Εξατομικευμένης Ιατρικής/διάγνωση& στοχευμένηθεραπεία-Neoplastic Disease inHumans:Research&Clinicopatho

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.600 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3695 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Neoplastic Disease
in Humans:Research & Clinicopathologic Approach in the Context of Precision Medicine /Diagnosis & Targeted Tratment

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/