Μουσική Παιδαγωγική

Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πόλη: Κέρκυρα
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2919Β΄/12-7-19
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

α)«Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα», “Music Education in Schools and the Community” και β) «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» “Choral Conducting of Children’s Choirs in Schools and the Community”.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις ειδικότητες του διεπιστημονικού χώρου της μουσικής ή παιδαγωγικής, εφόσον έχουν πιστοποιημένη γνώση μουσικής (πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου) ή/και αποδεδειγμένη καλλιτεχνική παρουσία στο χώρο της μουσικής.

ΕΣΠΑ