Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές (Music Technology andContemporary Practices)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών(Department of Music Studies )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.100 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2432 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Εφαρμοσμένη Μουσική Τεχνολογία |Applied Music Technology
2. Jazz μουσική και αυτοσχεδιασμός με νέες τεχνολογίες | Jazz Music and Immprovisation with new
Technologies
3. Μουσική δημιουργία για νέα μέσα | Music Creation for new Media

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ