Μουσειακές Σπουδές (MSc in MUSEUMSTUDIES)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Department of History and Archaeology)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.100 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3278 Β΄2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» (MSc in MUSEUM STUDIES).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της μουσειολογίας και των εφαρμογών της σε όλες τις πτυχές κριτικής θεώρησης και λειτουργίας του μουσείου ως θεσμού: ιστορία και θεωρία
μουσείων, έρευνα, τεκμηρίωση και ερμηνεία μουσειακών αντικειμένων και συλλογών, οργάνωση μουσείων και μουσειακών εκθέσεων, διοίκηση και οικονομική διαχείριση μουσείων, επιμέλεια και διαχείριση μουσειακών συλλογών, ηθική (κώδικας δεοντολογίας) και νομοθεσία περί μουσείων, επικοινωνία, το μουσείο ως χώρος μάθησης, ενεργοποίησης και βίωσης εμπειριών για διαφορετικές κοινότητες και άτομα, ο κοινωνικός ρόλος των μουσείων, έλεγχος των περιβαλλοντικών παραμέτρων των μουσείων, προληπτική συντήρηση συλλογών, κ.ά.

ΕΣΠΑ