Μοριακή Βάση Νοσημάτων του Ανθρώπου

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1397/25.04.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας,
Μοριακής Βιολογίας ή άλλων Τμημάτων με συναφή αντικείμενα, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού
αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Μαρία Αδαμάκη
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πανεπιστημίου Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη, Βούτες
71003 Ηράκλειο-Κρήτη, Ελλάδα
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο “Η Μοριακή Βάση των Ανθρώπινων Νοσημάτων”
Email: adamakim@uoc.gr
+30 2810-394783

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην Ιατρική
Έρευνα (Βασική και Κλινική) σε αποφοίτους Τμημάτων
Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών συναφών Επιστημών ΑΕΙ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως
στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και της κλινικής πράξης εκπαιδεύοντας
τους μελλοντικούς κλινικούς και βασικούς ερευνητές
(translational medical research). Το Π.Μ.Σ έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και βασίζεται
στις ερευνητικές/τεχνολογικές προόδους που σημειώνονται στις βιοϊατρικές επιστήμες και την εφαρμογή
τους στη κατανόηση των μηχανισμών παθογένεσης,
στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των ανθρωπίνων
νοσημάτων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη σύγκλιση
μεταξύ της κλινικής και βασικής βιοϊατρικής επιστήμης
και έρευνας μέσα από την προώθηση της συνεργασίας
μεταξύ Καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων και της
συν-επίβλεψης της έρευνας των φοιτητών του εν λόγω
Προγράμματος.