Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Computer, Telecommunications and Network Engineering)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(Department of Informatics and Telecommunications )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2431 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering)
2. Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος (Telecommunications and Signal Processing)
3. Δικτύωση Υπολογιστών (Computer Networking)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ