Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Γεωλογίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 2742/τΒ΄/10-7-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

• Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Χημείας και Πληροφορικής), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Μηχανικών) και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και

• Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών συναφούς αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
info@geo.auth.gr
τηλ. 2310998470, 2310998450

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της επιστήμης της Μετεωρολογίας, της Κλιματολογίας και του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, που αποτελούν ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Μετεωρολογίας, της Κλιματολογίας και του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.

 

ΕΣΠΑ