Διοίκηση και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πόλη: ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 3.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 3372/31.08.2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Οικονομικών Επιστημών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας,
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, θετικών Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συνεπώς είναι κατάλληλο για πτυχιούχους φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες της αγοράς, στελέχη επιχειρήσεων, δημόσιους υπάλληλους, στελέχη εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικούς και οικονομικούς αναλυτές, στελέχη τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών εταιριών, στελέχη λογιστηρίων, διοικητές οργανισμών, και στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις διοίκησης, χρηματοοικονομικής και οικονομικής ανάλυσης για να ανταποκριθούν στα σύνθετα επαγγελματικά τους καθήκοντα και να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Το τέλος εγγραφής ανά φοιτητή ανέρχονται σε 3.500 ευρώ ανά φοιτητή ενώ για την περίπτωση μερικής παρακολούθησης το ανωτέρω ποσό μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι και 20%.

Διεύθυνση ΠΜΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΜΣ e-ΜΒΑ στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Κτίριο Σχολής Διοίκησης
2ος όροφος, Γραφείο 156
Αντικάλαμος, Καλαμάτα
Τ.Κ. 24100

Περιγραφή

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning», σύμφωνα με το ΦΕΚ Β:3372/31-8-2019, είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.