Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ΄αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2 για την πλήρη, 4 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2832/16.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών δρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 1, του ν. 4485/2017, με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων σχετικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12γ, του άρθρου 5, του ν. 2916/2001. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας στον ευρύτερο κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών, ύστερα από απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmedaqua@uth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421093088

 

Περιγραφή

Αντικείμενο του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην επιστήμη της υδατοκαλλιέργειας με έμφαση στη Μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, κατάρτιση και τεχνογνωσία σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την εκτροφή έως τη μεταποίηση και το μάρκετινγκ, των ειδών που εκτρέφονται στη λεκάνη της Μεσογείου.
Οι επιμέρους σκοποί του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η:
α) παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών,
β) παροχή γνώσεων στις σύγχρονες προσεγγίσεις της επιστήμης όσον αφορά στις υδατοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο, γ) ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών, μεθοδολογιών, μεθόδων, καθώς και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον,
δ) δημιουργία ικανών επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα,
ε) προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

ΕΣΠΑ