«Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειος» (MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies)

Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα:
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: πλήρης, μερική, εξ αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 πλήρης, 6 μερικής φοίτησης
Τέλη Φοίτησης: 2.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β΄ 2177/12-6-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται
δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, των Σχολών Νομικών, Οικονο-
μικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, Γεωγρα-
φίας, Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνιολογίας, Θεολογίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογεια-

κών ή Ανατολικών Σπουδών και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ο-
μοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019,
όπως εκάστοτε ισχύουν.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (MA in Black Sea and
Eastern
Mediterranean Studies) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού
επιπέδου
στην αρχαιολογία, τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και διπλωματία, και γενικά τον
πολιτισμό των λαών και των χωρών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής

Μεσογείου
.

ΕΣΠΑ