Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (MSc in Business Mathematics)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήματα Μαθηματικών(Department of Mathematics)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4173 Β'2018)
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

Σημειώσεις:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 4.000 ευρώ ανά φοιτητή για
το πρόγραμμα πλήρους παρακολούθησης (3 εξάμηνα) και 5.000 ευρώ ανά φοιτητή για το πρόγραμμα μερικής παρακολούθησης (6 εξάμηνα)

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ