Μέσα Επικοινωνίας και προσφυγικές Μεταναστευτικές ροές (MSC in Media and refugee migration flows)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Department of Communication and Media Studies)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.800 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2433 Β΄2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Ειδησεογραφική κάλυψη των προσφυγικών ροών ( News media of refugee flows)
2.Επικοινωνιακή διαχείριση προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών (Communication management of
refugee / migration flows)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/