Λογιστική και Ελεγκτική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.900 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 4620/τ.Β'/13-12-2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

To ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται είτε με την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Lower, είτε με εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται: α) ο βαθμός του πτυχίου, β) η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο Λογιστική
και Ελεγκτική γ) η επαγγελματική προϋπηρεσία γ) η ερευνητική δραστηριότητα, δ) το επίπεδο γλωσσομάθειας.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογιστικής και Ελεγκτικής
Tηλ.:     2461068038 & 2461068144   Κινητό:  6970379495
Παρασκευή   ώρες 17:00 – 21:00
Σάββατο   ώρες 09:00 – 13:00

Email: mscauditing@gmail.com

Περιγραφή

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής.
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Ελεγκτικής, ώστε οι απόφοιτοι να είναι κατά το δυνατόν κατάλληλα προετοιμασμένοι για να στελεχώνουν οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
• Η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής μέσω της εκπόνησης διπλωματικών, μελετών, επιστημονικών δημοσιεύσεων, συγγραμμάτων και ευρωπαϊκών/εθνικών προγραμμάτων.
• Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς με σκοπό όχι μόνο την προώθηση της γνώσης, αλλά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, με προσήλωση στις αρχές της
επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Ενδεικτικά αναφέρονται
οι παρακάτω συνεργασίες με βάση τη μέχρι τώρα δραστηριότητα:
– Συνεργασία με το ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Λογιστών και Ελεγκτών)
– Συνεργασία με το Association of Certified Public Accountants International (ACPAI)
– Συνεργασία με την Ένωση Λογιστών
– Συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο
– Συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
– Συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης

ΕΣΠΑ