Λογιστική και Ελεγκτική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 3.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 1946/21.05.2020
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Λογιστική και Ελεγκτική».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών με τα αντικείμενα σπουδών του ΔΠΜΣ.

Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92)

Συνεργαζόμενα τμήματα:

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Θ.

Σημειώσεις:

Επικοινωνία τηλ. +2421006349

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αθανασία Γκάτα secpost-accaud@econ.uth.gr

28ης Οκτωβρίου 78, 38333, Βόλος (Κτίριο Ματσάγγου, 1ος Όροφος, Γραφείο Α8)

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομική ς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην «Λογιστική και Ελεγκτική» έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων και άλλων συναφών ειδικοτήτων.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οδηγεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:
1. Να προωθήσει την ανάπτυξη των εφαρμογών και της έρευνας της Επιστήμης της Λογιστικής στην πράξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και Ελεγκτική» σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
2. Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως επίσης και των εννοιών της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς καιτου εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
3. Να προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.