Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2929/20.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

(α) Λογιστική και (β) Χρηματοοικονομική

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια: 6 εξάμηνα

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδί-
κευση των νέων πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμ-
βάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα
γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής δημιουργώντας στελέχη ικανά: α) να δραστη-
ριοποιηθούν, μελλοντικά, επαγγελματικά στο χώρο των
επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτι-
κού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί
ελεγκτές, λογιστές-φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρή-
σεων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, επενδυτικοί σύμ-
βουλοι-διαχειριστές χαρτοφυλακίου ή ανώτατα στελέχη
της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, β) να
προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρ-
μογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και χρη-
ματοοικονομικής. Επίσης, στοχεύει στην επιμόρφωση
ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών
σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους. Το συνεκτικό
υπόβαθρο των δύο κατευθύνσεων του ΠΜΣ στην «Λο-
γιστική και Χρηματοοικονομική» είναι ο συνδυασμός
θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας
της οντότητας με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα
της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης του
ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.
Στο ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική»
γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου
σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΣΕΙ.,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΕΣΠΑ