Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές(«Latin American and Iberian Studies» «Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Department of Spanish Language and Literature )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3434 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές (απόδοση στην Αγγλική ως «Latin American and Spanish Studies»
και στην Ισπανική ως «Estudios Latinoamericanos y Españoles»)
2. Μετάφραση – Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα (απόδοση στην Αγγλική ως «Translation – Linguistics. Theory and Applications in
Spanish» και στην Ισπανική ως «Traducción-Lingüistica Teoría y Aplicación en la Lengua Española»)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ