“Κυβερνοασφάλεια” (MSc in Cybersecurity)

Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Εξ' αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 2.900 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 1059/10.03.2022
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στα Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή,
πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς
και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού
αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. “Κυβερνοασφάλεια” (MSc in Cybersecurity) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή καινοτόμου διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο καθώς και στην εμβάθυνση τεχνολογιών και πρακτικών που απαιτούνται για να ανιχνεύονται αλλά και να αποτρέπονται απειλές εναντίον πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο.

ΕΣΠΑ