Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες στις Βϊοιατρικές Επιστήμες

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 4210/τ.Β΄/2-9-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Διιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Ειδικοί πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές) και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας, Παιδαγωγοί) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕ.Ι. ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Κτηνιατρικής
Φαρμακευτικής
Βιολογίας
Νοσηλευτικής
Ψυχολογίας
Κοινωνιολογίας
Κοινωνικής εργασίας
Παιδαγωγικής
Εργοθεραπείας
Λογοθεραπείας
Φυσικοθεραπείας

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευση Παν. Δυτικής Μακεδονίας

Σημειώσεις:

Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών,
Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

sakkageor@auth.gr 
2310.999.338

Περιγραφή

Αντικείμενο του Διιδρυματικού ΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, που αντιστοιχεί στην ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικο-πολιτισμικές εξελίξεις της εποχής του, καθώς και στις ανάγκες που προκύπτουν από αυτές. Σε ερευνητικό επίπεδο, η κριτική σκέψη συσχετίζεται με υψηλές νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων, οι οποίες βασίζονται στον αναλυτικό, παραγωγικό και επαγωγικό συλλογισμό και συναντώνται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών (αιτιολόγηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, έλεγχο υποθέσεων, εκτίμηση πιθανοτήτων, δημιουργική σκέψη κ.λπ.).

Σκοπός του Διιδρυματικού ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

ΕΣΠΑ