Κοραής (Korais)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας (Department of Philology)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3037 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοελληνική Φιλολογία» (Modern Greek Literature)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ «Κοραής» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:
α΄) Απόφοιτοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β΄) Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ΄) Απόφοιτοι Τμημάτων άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ΄) Απόφοιτοι Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή ισοτίμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
ε΄) Απόφοιτοι Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
στ΄) Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά. Η ΣΕ σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να ορίσει, ιδίως σε υποψήφιους των κατηγοριών β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ εάν επιτύχουν, να παρακολουθήσουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα που στοιχούν στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Τα μαθήματα αυτά ορίζονται από την ΣΕ και εγκρίνονται από τη Συνέλευση Τμήματος.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Παναγιώτα Μποϊντά, Κτήριο Φιλοσοφικής, 3ος όροφος, γραφείο 306, Πανεπιστημιούπολη – Ζωγράφου, τηλέφωνο 210- 7277386, email pbointa@phil.uoa.gr

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Νεοελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να καταρτίσει εξειδικευμένους επιστήμονες στο πεδίο της Νεοελληνικής Φιλολογίας, οι οποίοι θα στελεχώσουν τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, τους ερευνητικούς οργανισμούς, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και θα
ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του ΕΚΠΑ με την εμβάθυνση, προώθηση και δημοσιοποίηση της έρευνας μέσω της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το ΠΜΣ συμβάλλει επιπλέον στο σχεδιασμό καινοτόμων
ερευνητικών και διδακτικών δράσεων και στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος παλαιών αποφοίτων του για την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία.

ΕΣΠΑ