Κοινωνιολογία

Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 2626/τΒ/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

) Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα.
β) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία.
γ) Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων –
Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

1. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνιολογίας έχει ως
αντικείμενο τη σε βάθος μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων στην Ελλάδα και
την Ευρώπη. Η μελέτη αναπτύσσεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς και πεδία έρευνας και διδασκαλίας. Τα
πεδία αυτά αποτελούν τη βάση των τριών κατευθύνσεων
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η πρώτη
κατεύθυνση, «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα
Δικαιώματα», μελετά το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δεύτερη,
«Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία», επικεντρώνεται στη
μελέτη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και της συγκρότησής της, καθώς και στις κοινωνικοοικονομικές
εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο.
Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση, «Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία», μελετά κυρίως τα θεωρητικά ζητήματα και ερμηνευτικά σχήματα όπως αυτά εμφανίζονται στην πορεία
ανάπτυξης της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας και
συνδέονται με την ανάλυση του κοινωνικού γίγνεσθαι
με ιδιαίτερη έμφαση στον 21ο αιώνα.
2. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί:
α) Στην ανάπτυξη της έρευνας και προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν τις κοινωνικές σχέσεις, τους
τρόπους συγκρότησής τους, τις θεσμικές τους διαστάσεις, τις μορφές αναπαραγωγής τους και, τέλος, τις δυνατότητες μετασχηματισμού τους. Η γνώση των ζητημάτων
αυτών μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις κοινωνικές
και πολιτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις στους κόλπους των σύγχρονων κοινωνιών και αντίστοιχα να
αναλύσουμε μηχανισμούς και πολιτικές συμπεριφορές
συναίνεσης.
β) Στην εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων, ερευνητών
και συμβούλων ικανών να μελετήσουν τα πιο πάνω προβλήματα και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισής τους.
Οι επιστήμονες αυτοί θα είναι ικανοί, όχι μόνο να προτείνουν λύσεις τεχνοκρατικού χαρακτήρα και περιεχομένου, αλλά θα εμπνέονται και από τις αξίες του ορθού λόγου, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Θα είναι, επίσης, ικανοί να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους
στις νέες κοινωνικές συνθήκες και τα προβλήματα που
αναφύονται. Οι ειδικευμένοι επιστήμονες θα μπορούν
να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στα Πανεπιστήμια,
στην Κεντρική Διοίκηση του Κράτους και στους Οργανισμούς του Δημοσίου, σε ιδιωτικούς Οργανισμούς, όπως
και σε όλους τους τομείς που συμμετέχουν δυναμικά στη
διαμόρφωση της δημόσιας ζωής: Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Τράπεζες, Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ. Τα ζητήματα του αποκλεισμού, των ανισοτήτων, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της εθνικής και ευρωπαϊκής κοινωνικής
πολιτικής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής
συμμετοχής των πολιτών αποτελούν προτεραιότητα για
τις ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αλλά και τις τοπικές κοινωνίες και φορείς.

ΕΣΠΑ