Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνική Εργασία

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Β΄2746/10-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις ανά Κατεύθυνση:
α) Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής: Με Ειδίκευση «Κοινωνική Πολιτική σε καταστάσεις κρίσης».
β) Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας: Με Ειδίκευση «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί:

  • στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας στην Εκπαίδευση πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
  • στην Κοινωνική Πολιτική σε καταστάσεις κρίσης πτυχιούχοι Τμημάτων κοινωνικών επιστημών, οικονομικών, νομικών, πολιτικών, παιδαγωγικών και επιστημών υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Γραφείο 13, 69132, Κομοτηνή
Τηλέφωνο  2531039496

Περιγραφή

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην «Κοινωνική Πολιτική και την Κοινωνική Εργασία». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Π.Μ.Σ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας στην οποία αναπτύσσεται αλλά και της χώρας εν γένει, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων, ειδικές θεματικές
ενότητες ή επιμέρους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην “Κοινωνική Πολιτική και την Κοινωνική Εργασία”.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τεκμηριωμένες ειδικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις και την έρευνα στο χώρο των γνωστικών πεδίων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας. Έμφαση δίνεται στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης σε καταστάσεις κρίσης, καθώς και σε θέματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης αλλά και παρέμβασης για τη μεγίστη και ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από τις φυσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες τους, και για την ευημερία των ίδιων και των οικογενειών τους

ΕΣΠΑ