Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου(Social Theology and Human Sciences)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Θεολογική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Department of Social Theology and Religious Studies )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 1.920 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4173 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική
(Axiological Anthropology and Neuroethics)
2. Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία (Communicative Theology, Religious Education, Pastoral Theology and Pastoral Pshycology)
Κανονικό Δίκαιο (Canon Law)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ