Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική Άσκηση
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Β΄2870/19-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής και Χημείας όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
2551030705

Περιγραφή

Είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στην Κλινική Φαρμακολογία και την Θεραπευτική με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. αυτού είναι η διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα Σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων, κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης και κύκλο εκπαίδευσης και εξάσκησης στην κλινική έρευνα. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε ενενήντα (90).

ΕΣΠΑ