Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες (Clinical Neuropsychology Cognitive Neuroscience)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 5.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4186 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Κλινική Νευροψυχολογία (Clinical Neuropsychology)
2. Νοητικές Νευροεπιστήμες (Cognitive Neuroscience)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ερευνητικό Ινστιτούτο Montreal Neurological Institute του McGill University, Canada

Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/