“Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική: Διαδίκτυο των Πραγμάτων” (ΜSc in Mobile and Web Computing: Internet of Things Applications)

Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 2.900 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 1021/4.03.2022
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στα Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή,
πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς
και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού
αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. “«Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική: Διαδίκτυο των Πραγμάτων” (MSc in Mobile and Web Computing: Internet of Things Applications) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου και απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να διευρύνουν την γνώση τους στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, εμβαθύνοντας σε θέματα διαδικτυακών και
κινητών εφαρμογών.

ΕΣΠΑ