Ιστορική Έρευνα

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3650/τ.Β΄/27-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία
2. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία
3. ,Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
info@hist.auth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ιστορική Έρευνα είναι ο επιστημονικός κλάδος της Ιστορίας με τις τρεις ειδικεύσεις του, ήτοι α) την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία, τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία και γ) τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ιστορική Έρευνα είναι: (α) να προσφέρει στους φοιτητές του εξειδικευμένη επαγγελματική ερευνητική κατάρτιση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου της Ιστορίας, (β) να τους εξοικειώνει με νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα σύγχρονα εργαλεία που εφαρμόζονται στην ιστορική έρευνα και (γ) να τους διδάσκει τη μέθοδο της διεπιστημονικής προσέγγισης των ιστορικών προβλημάτων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ