Ιστορία και Τεκμηρίωση

Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Πόλη: Κέρκυρα
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: ΦΕΚ 3028Β΄/27-7-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

α) Ιστορία της Αρχαιότητας, β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας και γ) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.