Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογικής Ανθρωπολογίας – Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 4055/τα.Β΄/17-9-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Ιστορία της Ιατρικής
2. Βιολογική Ανθρωπολογία

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Ιστορίας, Βιολογίας, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και άλλων συναφών τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών , μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Ιστορίας
Βιολογίας
Ιστορίας και Εθνολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Φιλολογίας

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΠΜΣ

hmba@auth.gr 
τηλ. 2310 999339

Περιγραφή

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μελέτη της εξέλιξης της ιατρικής και η ένταξή της σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και της νόσου σε ιστορικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται πτυχές της βιολογικής ανθρωπολογίας που συνδέονται με την ανασύνθεση της ιστορίας της γεωγραφίας και της εξέλιξης των νόσων μέσα από το πρίσμα της ανθρώπινης εξέλιξης, ενώ παράλληλα αναλύεται η επίδραση των ασθενειών στην ανθρώπινη ανάπτυξη, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ασθένειες και τις κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές καθώς και η προσαρμοστικότητα των πληθυσμών σε νέα περιβάλλοντα, ενώ μελετώνται ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα αρχαιολογικής κυρίως προέλευσης.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε δύο (2) επιμέρους ειδικεύσεις, που καταγράφονται ακολούθως στο άρθρο 3 του παρόντος.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Ιστορίας, Βιολογίας, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και άλλων συναφών τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών , μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

ΕΣΠΑ