Ιστορία, θεωρία, Σύνθεση, και Ερμηνεία της έντεχνης Μουσικής(History, Theory, Composition and Interpretation of Art Music)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών(Department of Music Studies )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.100 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2529 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Ιστορία και Θεωρία της έντεχνης μουσικής (History and Theory of Art Music)
2. Σύνθεση της έντεχνης μουσικής (Composition of Art Music)
3. Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής (Interpretation of Art Music)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ