Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Τμήμα: Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Κοινωνικών Επιστημών
Ανθρωπιστικών Επιστημών
Φιλοσοφικής
Πολιτικών Επιστημών
Διεθνών Σχέσεων

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Στο Π.Μ.Σ., γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, πτυχιούχοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών (όπως π.χ. Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, Τμημάτων Σπουδών Περιοχής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, κ.ά.) και άλλων συναφών επιστημονικών αντικειμένων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων του Ε.Α.Π. και των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΕΣΠΑ