Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, ΔίκαιοΔιεθνών Συναλλαγών και Συγκριτικές Νομικές Σπουδές (International Private Law, Law of International Business Transactions and Comparative Legal Studies)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Νομική Σχολή
Τμήμα: Νομική Σχολή (School of Law)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 1.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4002 Β΄2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (International Private Law, Law of International
Business Transactions)
2. Συγκριτικές Νομικές Σπουδές (Comparative Legal Studies)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/