Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός Δ.Π.Μ.Σ.

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θεολογική
Τμήμα: Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: πλήρης, μερική, εξ αποστάσεως έως το 35% των μαθημάτων
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 πλήρης, 6 μερικής φοίτησης
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 271/27.01.2021
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
  2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
  3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
  4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος από τα Τμήματα των Ιδρυμάτων που οργανώνουν το Δ.Π.Μ.Σ., με την προϋπόθεση να υφίσταται συνάφεια με το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Συνεργαζόμενα τμήματα:

<span dir="ltr" role="presentation"> Τμήμα Διοί</span><span dir="ltr" role="presentation">κησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού </span><span dir="ltr" role="presentation">της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Θεσσαλο-</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">νίκης) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.</span>

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» είναι η μελέτη και η έρευνα των διαφόρων θρησκευτικών και προσκυνηματικών δεδομένων του ελλαδικού κυρίως χώρου, αλλά και ευρύτερα του βαλκανικού και μικρασιατικού, καθώς και του χώρου των Αγίων Τόπων, τα οποία δεδομένα περιλαμβάνουν τις μαρτυρίες των πηγών και των παραδόσεων για τα διάφορα προσκυνήματα, καθώς και τους τρόπους προβολής και ανάδειξης αυτών.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πεδία που αναφέρονται στο θεωρητικό υπόβαθρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, αλλά και η παροχή και ανάπτυξη δεξιοτήτων για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον χώρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού ή να εργασθούν επαγγελματικά με αυτόν σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

α) Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επί του αντικειμένου του και η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

β) Η κατάρτιση και ο εφοδιασμός των αποφοίτων με εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού.

γ) Η ανάπτυξη ικανοτήτων για διεπιστημονική αντιμετώπιση σύνθετων πρακτικών ζητημάτων που αφορούν στα εν λόγω θέματα.

δ) Η ακαδημαϊκή ερευνητική προσέγγιση του αντικειμένου με τη σύγκλιση διαφόρων επιστημονικών πόρων από σχετικές επιστήμες.

ε) Η απόκτηση δεξιοτήτων για την οργάνωση και την εν γένει διαχείριση της τουριστικής αξιοποίησης των δεδομένων του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού.

στ) Η παραγωγή νέας γνώσης και επιστημονικού έργου, που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις στο αντικείμενο, θα εμβαθύνουν στο φαινόμενο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού και θα συμβάλουν στην ερμηνεία και στην κατανόηση των διαφόρων πτυχών του.

ζ) Η κατάρτιση θεολόγων, ιστορικών, φιλολόγων, στελεχών της Εκκλησίας, επαγγελματιών του τουρισμού με σχετικές προς το αντικείμενο γνώσεις, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό έργο και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που σχετίζονται με τα πεδία του Προγράμματος.

Ειδικότερος σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ποιμαντική κατάρτιση των ενδιαφερομένων και η εμβάθυνση και προώθηση εξειδικευμένων θεολογικών σπουδών, που υπηρετούν τις διεκκλησιαστικές σχέσεις και τη σύνδεση της επιστήμης της Θεολογίας με την κοινωνία.

ΕΣΠΑ