Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Νομική
Τμήμα: Νομικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 900 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3645/τ.Β΄/27-8-2018, 1117/τ.Β΄/4-4-2019 3633/τ.Β΄/1-10-2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
  • Νομικής
  • Κοινωνικών Επιστημών
  • Πολιτικών Επιστημών
  • Οικονομικών Επιστημών
  • Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • Διεθνών Σχέσεων
  • Δημόσιας Διοίκησης
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδικευμένη καλλιέργεια του γνωστικού αντικειμένου «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές», που περιλαμβάνει τα επιμέρους μαθήματα: Ιστορία του Δικαίου, Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Δίκαιο και Πληροφορική.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η καλλιέργεια και ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές»

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: (α) πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και (β) πτυχιούχοι συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και πέραν της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης.

ΕΣΠΑ