Θεολογία και Πολιτισμός

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θεολογική
Τμήμα: Θεολογίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 600 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 4062/Β΄/17.09.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία
  2. Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή
  3. Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
  • Θεολογίας
  • Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. με συνάφεια
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με συνάφεια
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Δυνατότητα μερικής φοίτησης με τέλη φοίτησης: 450€

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η διεπιστημονική προσέγγιση της Θεολογίας και των επιδράσεων της στη διαμόρφωση του Πολιτισμού και η μελέτη των θεολογικών εκφάνσεων του Πολιτισμού.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι του Τμήματος Θεολογίας είναι η προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης και ανάπτυξης υψηλού επιπέδου έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Θεολογίας και της μελέτης της θρησκείας και του πολιτισμού, στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις:

(1) «Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία»,
(2) «Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της Θρησκείας» και
(3) «Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική».

Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει:

α. θεολόγους που θα στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
β. κληρικούς θεολογικά καταρτισμένους που θα στελεχώσουν την Εκκλησία,
γ. στελέχη για διάφορους πολιτιστικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς και
δ. επιστήμονες με ειδίκευση στη μελέτη αφενός της χριστιανικής θεολογίας, με έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία και Παράδοση και αφετέρου της Θρησκείας και του Πολιτισμού.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώνουν επάξια τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, θα μπορούν να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν ως στόχο την επιμόρφωση ή την εξοικείωση των εκπαιδευομένων σε θέματα πολιτισμού, θρησκείας και κοινωνίας.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Θεολογίας ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.