Η Θεολογία στο Σύγχρονο Κόσμο (MA Theology in Contemporary World)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Θεολογική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Θεολογίας (Department of Theology)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.750 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4337 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1.Θρησκευτικός Τουρισμός (Religious Tourism)
2.Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία (Theology, Education and Intercultural
Communicatiοn)
3. Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις (Church, Interreligious Dialogue and International Relations)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ